దూరదర్శిని కార్యక్రమాలు

'సౌత్ పార్క్' అసలు వ్యక్తులపై ఆధారపడి ఉందా?