ప్రముఖ

టామ్ క్రూజ్ తన కంటే పొడవుగా ఉన్న నటీమణులతో పనిచేయడం మానేస్తాడా?